Regler og love

Regler og love

§ 1 NAVN OG HJEMSTED.

Klubbens navn er Såby Jiu-Jitsuklub, og dens hjemsted er Kr. Såby, Lejre kommune.

 

§ 2 FORMÅL.

Klubbens formål er at give medlemmerne mulighed for at dygtiggøre sig i Jiu-Jitsu og dermed beslægtede idrætter.

 

§ 3 ORGANISATORISKE FORHOLD.

Klubben er medlem af Dansk Judo og Ju-Jitsu Union (DJU). Klubben er underkastet dennes love og bestemmelser.

 

§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER.

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver uberygtet person som ikke er udelukket af en anden klub i DJU.

Stk. 2. I klubben kan optages såvel aktive som passive medlemmer.

 

§ 5 UDMELDELSE.

Stk. 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til et bestyrelsesmedlem og gælder fra førstkommende betalingsperiodes begyndelse.

Stk. 2. Hvis et medlem opfører sig på en måde, så der er berettiget grund til at tro det kan skade klubbens eller idrætsforeningens trivsel, omdømme eller vækst, kan bestyrelsen give en advarsel, sætte vedkommende i karantæne eller helt udelukke samme af klubben. Medlemmet kan anke beslutningen til endelig afgørelse ved klubbens førstkommende generalforsamling.

 

§ 6 KONTINGENT.

Stk. 1. Det årlige kontingent fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 2. Betalingstidspunkt og –måde fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3. Kontingentsatsen for aktive medlemmer gradueres efter alder på forfaldtidspunktet, således:

Ikke fyldt 18 år -------- juniorkontingent

18 år og derover -------- seniorkontingent

Kontingentsatsen for passive medlemmer er ens uanset alder.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer, trænere og andre der udfører et kontinuerligt arbejde for klubben, kan indrømmes nedsat kontingentsats efter bestyrelsens bestemmelse.

Stk. 5. Kontingentrestance udover 1 måned medfører karantæne ligesom stemmeret i klubbens anliggender fortabes.

 

§ 7 GENERALFORSAMLING.

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år mellem 15. januar og 14. marts med mindst følgende dagsorden.

    1. Valg af dirigent og stemmetællere.

    2. Formandens beretning.

    3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

    4. Fastsættelse af kontingent.

    5. Indkomne forslag.

    6. Valg af bestyrelse:

 

A. På lige årstal

Formand

Sekretær

Bestyrelsesmedlem

 

B. På ulige årstal

Kasserer

Næstformand

 

    7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

    8. Valg af 2 revisorer (1 i lige år og 1 i ulige år) og 1 revisorsuppleant.

    9. Evt.

 

Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamling sker gennem opslag i træningslokalet samt via e-mail eller lignende senest 21 dage før afholdelsen.

Stk. 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen. Alle indkomne forslag samt revideret regnskab skal opslås i træningslokalet senest 8 dage før afholdelsen. Bestyrelsen kan beslutte at opslaget skal ske et andet sted.

Stk. 5. Stemmeret og valgbarhed er opnået, når man har været medlem af klubben i mindst 30 dage og ikke er i kontingentrestance. Stemmeret har alle medlemmer fra det fyldte 15. år. Valgbarhed har alle medlemmer fra det fyldte 18. år

Stk. 6. Hvor ikke andet er bestemt er almindeligt stemmeflertal afgørende ved afstemninger.For vedtagelse af lovændringer og optagelse af lån kræves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Alle personvalg sker skriftligt, med mindre der ikke er et overtalligt antal kandidater. Andre afstemninger skal foregå skriftligt, blot én af de stemmeberettigede ønsker det.Forekommer der stemmelighed ved personvalg, og dette har betydning for, hvem der skal vælges, foretages fornyet valg mellem disse personer. Giver dette ingen afgørelse, afgøres det ved lodtrækning.

 

§ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt et flertal i bestyrelsen eller mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver begrundet ønske herom til formanden.Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter modtagelse af begæring.

Stk. 2. Indkaldelse sker som for ordinær generalforsamling. Dog skal indkaldelsen indeholde dagsorden.

Stk. 3. På en ekstraordinær generalforsamling kan der kun besluttes om det (de) punkt(er), der har været årsag til dens indkaldelse.

 

§ 9 BESTYRELSEN.

Stk. 1. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. Bestyrelsen varetager klubbens daglige ledelse under ansvar over for general-forsamlingen. Der føres protokol over alle beslutninger på bestyrelsesmøder og ved generalforsamlinger.

Stk. 3. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Stk. 4. Alle afstemninger i bestyrelsen afgøres ved stemmeflertal. I tilfælde af stemme-lighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og overdrage enkelte medlemmer særlige opgaver.

Stk. 6. Klubben tegnes af formanden. Hvis formanden ikke kan deltage selv, kan bestyrelsen udpege et andet medlem til at tegne klubben. Ved økonomiske dispositioner kan formand og kasserer underskrive hver for sig inden for de af bestyrelsen fastlagte rammer.

 

§ 10 REGNSKAB.

Stk. 1. Regnskabet følger kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet føres efter god regnskabsmæssig skik og følger en af bestyrelsen godkendt kontoplan.

Stk. 3. Regnskabet skal revideres af klubbens revisorer senest 8 dage før den ordinære generalforsamling. Revisorerne har til enhver tid ret til at kontrollere regnskabet, ligesom der kan forlanges udarbejdet en regnskabsafslutning.

Stk. 4. Afdelingens formue skal indsættes i et pengeinstitut.

 

§ 11 SIKKERHEDSREGLER.

Ved træning og klubbens øvrige arrangementer skal trænerens instrukser vedrørende sikkerhed ubetinget følges. Træningen foregår på eget ansvar.

 

§ 12 BÆLTEPRØVER

Aflæggelse af bælteprøver sker efter behov, dog mindst 1 gang om året og til enhver tid i overensstemmelse med DJU`s regler.

 

§ 13 OPLØSNING

Opløsning af klubben skal vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der har dette punkt specielt på dagsordenen. Indkaldelse sker som for ordinær generalforsamling.For opløsning kræves 4/5 flertal af de afgivne stemmer.Klubbens aktiver tilfalder idrætsaktiviteter i Lejre kommune.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 27/2 1992.

Ændret på generalforsamlingen den 7/3 2002.

Hjemstedskommune ændret på generalforsamlingen den 26/2 2007.

Ændret på generalforsamlingen 27/2 2014